• laksa-photo
 • Atlīdzība par nodarīto mantisko/nemantisko kaitējumu

  Sniedzu juridisko palīdzību, ja personai ir nodarīts kaitējums citas personas darbības vai bezdarbības dēļ. Pēdējo gadu laikā esmu veikusi izpēti saistībā ar nemantiskā kaitējuma (morālā kaitējuma) apmēriem, līdz ar to šajā jautājumā spēju sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

  Pieredze

  Pārstāvība tiesvedībā par nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzības un zaudējumu piedziņu.  Prasības pamatā bija lieta, kurā izklaides un atpūtas centra darbinieka spēļu zāles administrators jeb spēļu zāles apsargs tīši nodarīja cietušajam smagus miesas bojājumus, kas pēc sava rakstura atzīstami par dzīvībai bīstamiem. Tā kā 2019. gada 14.martā Kurzemes rajona tiesa atzina spēļu zāles administratoru par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 125. panta pirmajā daļā, tad cietušais vērsās arī tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā prasības kārtībā pret spēļu zāles administratora darba devēju. Starp pusēm 2020. gada 21.janvārī tika panākts izlīgums ar kuru tika atlīdzināts nemantiskais kaitējums (morālā kompensācija) 1500 euro apmērā. (Tiesvedība 2020. gadā).


  Veiksmīga pārstāvība tiesvedībā par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu t.sk. par prettiesisku personas datu nosūtīšanu.  Prasības pamatā bija lieta, kurā komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus vairākiem citiem licencētiem komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus uz to elektroniskā pasta adresēm nosūtīja nepatiesu, apkaunojušu informāciju par personu, kura tika pie komersanta nodarbināta, turklāt komersants nosūtīja personas datus. Pirmās instances  spriedums par nemantiskā kaitējuma jeb morālā kaitējuma kompensāciju par nelikumīgu personas datu apstrādi 1000 euro apmērā un tiesāšanās izdevumu piedziņu. Prasība par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un  nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu pirmajā instancē tika noraidīta. Noraidītā prasības daļa tika pārsūdzēta. Otrā instances tiesa apmierināja prasību par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu 500 euro apmērā sakarā ar nepatiesu ziņu nosūtīšanu. Tāpat tika atlīdzināti advokāta izdevumi pilnā apmērā. (Tiesvedība 2018. gadā un otrās instances spriedums stājies likumīgā spēkā).


  Pēc sarunām ar pakalpojumu sniedzēju tika panākts izlīgums par nodarītā kaitējuma atlīdzību veselības atjaunošanai (vidēji smagi miesas bojājumi). Pakalpojumu sniedzējs atlīdzināja klientam mantisko kaitējumu aptuveni 3000 euro apmērā saistībā ar ārstēšanās izdevumiem un atrauto peļņu, kā arī atlīdzināja nemantisko kaitējumu (morālo kompensāciju) aptuveni 6000 euro apmērā (2015. gads)